ایران ایونت | Iran Event

iran-event-fourth-conference-new-look-at-popular-language-and-literature-mashhad-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 98/08/29 (2019-11-20)
برگزار کننده دوره : خردسرای فردوسی، انجمن علمی – آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی خراسان رضوی و انجمن ترویج زبان فارسی خراسان
iran-event-17th-international-exhibition-of-machinery-fittings-and-raw-materials-of-wood-industry-esfahan-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/04/11 (2019-07-02)
برگزار کننده دوره : شرکت نمایشگاهی چیستا
iran-event-modern-house-of-bushehr-exhibition-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/02/10 (04/30/2019)
iranevent-fifteenth-international-exhibition-of-livestock-poultry-and-related-industries-shiraz-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/02/10 (04/30/2019)
iran-event-second-international-conference-on-the-development-and-promotion-of-the-humanities-in-society-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/03/27 (2019-06-17)
برگزار کننده دوره : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

jiringkallehsnapp