ایران ایونت | Iran Event

iran-event-first-national-conference-on-management-ethics-and-business-shiraz-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : پنج شنبه 98/04/13 (2019-07-04)
برگزار کننده دوره : موسسه آموزش عالی آپادانا
iran-event-third-conference-and-first-national-conference-on-fisheries-resources-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/02/10 (2019-04-30)
برگزار کننده دوره : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
iran-even-third-international-internet-conference-on-objects-and-applications-esfahan-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 98/01/28 (2019-04-17)
برگزار کننده دوره : دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان
iran-event-sixth-national-conference-on-urbanism-architecture-civil-and-environmental-mashhad-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/03/20 (2019-06-10)
برگزار کننده دوره : موسسه پژوهشی رهجویان پایاشهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر
iran-event-national-conference-of-allamah-tabatabai-s-theological-philosophical-thoughts-birjand-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 98/08/29 (2019-11-20)
برگزار کننده دوره : دانشگاه بیرجند
iran-event-eleventh-general-conference-on-occupational-health-and-safety-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/08/28 (2019-11-19)
برگزار کننده دوره : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
iran-event-ninth-international-oil-and-gas-conference-on-refining-and-petrochemicals-shiraz-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/02/30 (2019-05-20)
برگزار کننده دوره : : موسسه آموزشی مدیران خبره نارون
iran-event-25th-international-exhibition-elecomp-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : پنج شنبه 98/04/27 (2019-07-18)
برگزار کننده دوره : سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

jiringkallehsnapp