ایران ایونت | Iran Event

iran-event-first-national-civil-engineering-conference-ardabil-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 98/06/06 (2019-08-28)
برگزار کننده دوره : دانشگاه محقق اردبیلی
iranevent-org-namaieshgah-tabriz-97
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 97/12/15 (03/06/2019)
iranevent-org-namaieshgah-khanegi-kerman-97
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 97/12/20 (03/11/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت آرمان معاصر
iranevent-org-namaieshgah-khodro-esfahan-97
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : پنجشنبه 97/12/23 (03/14/2019)
برگزار کننده دوره : نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
iranevent-org-namaieshgah-farsh-niavaran-tehran-97
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 97/12/20 (03/11/2019)
برگزار کننده دوره : آقای جعفر یعقوبی
iranevent-org-namaiehgahbahareh-zangan-97
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : جمعه 97/12/17 (03/08/2019)
برگزار کننده دوره : کیان نمای زنگان
iranevent-org-namaieshgah-foroush-bahareh-tehran-97
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 97/12/21 (03/12/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت تراشه صنعت هزاره سوم

jiringkallehsnapp