مجموعه ایونت های همایش و کنفرانسrss

جدیدiran-event-the-first-asian-hypnosis-congress-mashhad-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/07/23 (2019-10-15)
برگزار کننده دوره : انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
جدیدiran-event-fourth-national-conference-on-management-accounting-and-economics-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : شنبه 98/02/28 (2019-05-18)
برگزار کننده دوره : دبیرخانه دائمی کنفرانس
جدیدiran-event-fifty-ninth-congress-of-dentistry-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/02/02 (04/22/2019)
برگزار کننده دوره : مرکز همایش های تخصصی تمدن خلیج فارس
جدیدiran-event-first-international-congress-of-prenatalology-7th-congress-of-prenatal-and-neonatalogy-shiraz-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/01/27 (2019-04-16)
برگزار کننده دوره : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
جدیدiran-event-national-conference-on-calligraphy-and-painting-isfahan-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/01/27 (2019-04-16)
برگزار کننده دوره : دانشگاه هنر اصفهان
جدیدiran-eventfirst-international-congress-and-2nd-national-bioenergetic-congress-tehran98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/08/28 (2019-11-19)
برگزار کننده دوره : دانشگاه علوم پزشکی ارتش
جدیدiran-event-6th-international-congress-of-biennial-of-knee-surgery-arthroscopy-and-sports-damage-of-iran-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/11/21 (2020-02-10)
برگزار کننده دوره : انجمن جراحان ارتوپدی ایران
جدیدiran-event-14th-congress-of-the-iranian-geographic-society-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : پنج شنبه 98/02/12 (2019-05-02)
برگزار کننده دوره : انجمن جغرافیائی ایران