مجموعه ایونت های همایش و کنفرانسrss

iran-event-ninth-international-oil-and-gas-conference-on-refining-and-petrochemicals-shiraz-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/02/30 (2019-05-20)
برگزار کننده دوره : : موسسه آموزشی مدیران خبره نارون
iran-event-first-national-civil-engineering-conference-ardabil-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 98/06/06 (2019-08-28)
برگزار کننده دوره : دانشگاه محقق اردبیلی
seminar-future-of-oil-in-energy-land
0.00 (0 امتیاز)
توضیحاتا
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه،۱۳۹۷/۱۱/۳۰(2019-02-19)
برگزار کننده دوره : انجمن بین المللی مهندسان نفت دانشگاه شریف
iranevent-change-trend
0.00 (0 امتیاز)
30,000 تومان
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : شنبه،۱۳۹۷/۱۱/۲۷(2019-02-16)
برگزار کننده دوره : مرکز کارآفرینی دانشگاه امام جواد(ع)
iranevent-4th-industrial-management
0.00 (0 امتیاز)
هزینه دارد تومان
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه،۱۳۹۸/۰۲/۰۳(2019-04-23)
برگزار کننده دوره : ثمین همایش
iranevent-anjoman-system-dynamic
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ (2019-04-24)
برگزار کننده دوره : موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام)
iranevent-suggestion-system
0.00 (0 امتیاز)
توضیحاتهمایش و جشنواره ملی نظام پیشنهادات
تاریخ شروع رویداد : 97-11-10 چهارشنبه
برگزار کننده دوره : مرکز همایش های جهاد دانشگاهی