مجموعه ایونت های همایش و کنفرانسrss

جدیدiran-even-twenty-fourth-national-congress-and-third-international-congress-of-physiology-and-pharmacology-of-iran-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 98/08/08 (2019-10-30)
برگزار کننده دوره : دانشگاه شاهد
جدیدiran-event-sixteenth-international-conference-of-iranian-coding-society-davarzan-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 98/06/06 (2019-08-28)
برگزار کننده دوره : دانشگاه فردوسی مشهد - انجمن رمز ایران
جدیدirav-event-third-international-conference-and-sixth-national-conference-on-environment-sustainable-natural-resources-and-agriculture-shiraz-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/02/31 (2019-05-21)
برگزار کننده دوره : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
iran-event-second-national-conference-on-management-accounting-and-e-business-with-a-resilience-economics-approach-mashhad-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : پنج شنبه 98/07/18 (2019-10-10)
برگزار کننده دوره : مؤسسه آموزش عالی فردوس با همکاری انجمن علمی مدیریت دانش ایران
iran-event-4th-iranian-national-archaeological-conference-birjand-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 98/08/15 (2019-11-06)
برگزار کننده دوره : دانشگاه بیرجند
iran-event-the-first-international-conference-and-the-2nd-national-conference-on-urbanism-architecture-and-knowledge-base-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/02/03 (2019-04-23)
برگزار کننده دوره : دانشکده عمران - معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
iran-event-eighth-international-conference-on-seismology-and-earthquake-engineering-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/08/20 (2019-11-11)
برگزار کننده دوره : پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
iran-event-fourth-conference-new-look-at-popular-language-and-literature-mashhad-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 98/08/29 (2019-11-20)
برگزار کننده دوره : خردسرای فردوسی، انجمن علمی – آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی خراسان رضوی و انجمن ترویج زبان فارسی خراسان