ایونت های حوزه علوم انسانیrss
مجموعه ایونت های همایش و کنفرانس

جدیدiran-event-national-conference-of-allamah-tabatabai-s-theological-philosophical-thoughts-birjand-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 98/08/29 (2019-11-20)
برگزار کننده دوره : دانشگاه بیرجند
iranevent-suggestion-system
0.00 (0 امتیاز)
توضیحاتهمایش و جشنواره ملی نظام پیشنهادات
تاریخ شروع رویداد : 97-11-10 چهارشنبه
برگزار کننده دوره : مرکز همایش های جهاد دانشگاهی