مجموعه ایونت های جشنواره و نمایشگاهrss

جدید59005617
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
سطح برگزاری : استانی
ماه برگزاری : تیر
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/04/04 (06/25/2019)
جدیدنمایشگاه-سوغات،-کالا-و-هدایا-کرمانشاه-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
سطح برگزاری : استانی
ماه برگزاری : تیر
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/04/03 (06/24/2019)
جدیدسومین-دوره-نمایشگاه-آموزش-و-صنایع-وابسته-اهواز-98
جدیدنمایشگاه-صنایع-غذایی-و-کشاورزی-بیرجند-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : پنجشنبه 98/03/23 (06/13/2019)
جدیدنمایشگاه-دام-و-طیور،-شیلات-و-آبزیان-بیرجند-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : پنجشنبه 98/03/23 (06/13/2019)
جدیدنمایشگاه-گل-و-گیاه-و-تجهیزات-گلخانه-ای،-محیط-زیست،-مبلمان-شهری-و-تجهیزات-پارکی-و-حمل-و-نقل-بجنورد-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/03/20 (06/10/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی